Цей курс призначений для

для формування знань з електроматеріалознавства в системі професійно-технічної освіти у побуті та на виробництві з професії 7241 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», кваліфікація: 2, 3 розряд (2018 р) на основі: ДСПТО 7241.С.33.14 – 2014 (наказ Міністерства освіти і науки України від «15» грудня 2014 р. № 1470) з урахуванням пропозицій замовників кадрів; освітньої програми ВПУ №7 для підготовки кваліфікованих робітників з професії 7241 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», введеної в дію з 01.09.2018 р.; освітньої робочої програми предмета «Електроматеріалознавство».

Вивчення предмета спрямоване на забезпечення виконання таких типових задач діяльності:

- участь у розробці  технічного завдання,  проектної та робочої документації на електрофі­зичне, електротехно­логічне та випробувальне устаткування;

- технічне обслуговування електротехнічного та електрофізичного обладнання: контроль технічного стану,  ви­­пробування, організація і проведення ремонтних робіт

Програму розраховано на 59 годин, з яких 12 годин відведено на виконання лабораторних та практичних робіт. Зміст програми складено з урахуванням матеріально-технічного забезпечення навчального закладу, міжпредметних зв’язків і потреб сучасного виробництва та побуту.

Поурочно-тематичний план предмета «Електроматеріалознавство»  розробляє викладач з урахуванням особливостей професії, якій навчають учнів у професійно-технічному навчальному закладі.

Предмет «Електроматеріалознавство»  тісно корельований з такими предметами як фізика, хімія, електротехніка з основами промислової електронки, спецтехнологія, охорона праці, виробниче навчання та тощо. Тому цілком природно інтегрувати деякі питання навчальної програми з вище названими предметами.

Цілі вивчення предмета «Електроматеріалознавство»:

  1. Засвоїти класифікацію електротехнічних матеріалів (ЕТМ) по їх призначенню, складу і властивостям, а також по способах виробництва і особливостям використання.
  2. Засвоїти основні відомості про зв’язок між хімічним складом, структурою і будовою ЕТМ та їх властивостями, про фізичні процеси, які відбуваються в ЕТМ при дії електромагнітного поля, про вплив на властивості, характеристики та параметри матеріалів температури, вологи та інших зовнішніх факторів.
  3. Навчитися оцінювати по електрофізичних, фізико-механічних та фізико-хімічних характеристиках придатність  ЕТМ для використання в електротехніці, електромеханіці та електроенергетиці, їх взаємозамінність, а також здійснювати раціональний техніко-економічний вибір і експлуатацію  ЕТМ та виробів на їх основі.

Вивчення предмета «Електроматеріалознавство»  закінчується заліком (за рахунок часу, відведеного на вивчення останньої теми).